St. Olavs hospital

Nytt Agenda-notat: Frå deltidsfelle til heiltidskultur


Me har i dag strukturar i det norske arbeidslivet som gjer at tusenvis av arbeidstakarar ikkje får jobba så mykje som dei sjølv kunne ha ynskja. I dette notatet blir det illustrert korleis både den enkelte arbeidstakar og fellesskapen tapar på dette. Det rammar særleg kvinner og gir økonomisk utryggleik. Det fråtek også fellesskapen moglegheit for store skatteinntekter.

Notatet er skrevet av Trine Østereng, rådgiver i Tankesmien Agenda.

Deltidsarbeid gir lågare lønn og pensjon, mindre tryggleik for arbeidstid og lønn neste månad enn heiltidsarbeid. Det blir vanskelegare å søkje bustadlån og utvikle seg på jobb.

Noreg treng at fleire jobbar meir. Når fleire jobbar heiltid heller enn deltid, aukar skattegrunnlaget, og me har råd til eit sterkare offentleg velferdstilbod. Kvaliteten på tenestene kan også bli betre, som følgje av at fleire jobbar heiltid.
Deltid er vidare eit likestillingsproblem. Det er mykje meir vanleg blant kvinner å jobbe deltid, enn blant menn. Det er også i dei typiske kvinnerike bransjane og på typisk kvinnerike arbeidsplassar at det er mest deltid.

Dette notatet er ein oppdatert gjennomgang av omfanget av deltid i arbeidslivet. Det inkluderer ei ny undersøking av omfanget av deltidsproblematikk for Handel og Kontor (HK) sine medlemer og går særleg inn på situasjonen i varehandelen.

Samtalar med tillitsvalte illustrerer at ufriviljug deltid er eit vanskeleg tema ute på arbeidsplassane. Det kan vere vanskeleg å gå til sjefen og be om større stilling, og det kan bli dårleg stemning av om nokon krev bruk av fortrinnsretten.
Tilrådingane i dette notatet baserer seg på eit mål om at det er heiltid som bør vere standarden, samtidig som det skal vere rom for at arbeidstakar og arbeidsgivar kan finne andre løysingar der det er naudsynt.

Avslutningsvis blir det presentert ei rekke forslag for å få på plass større grad av heiltidskultur i arbeidslivet generelt og i varehandelen spesielt. Auka fokus på temaet og nye tiltak over tid kan bidra til at fleire arbeidstakarar opplever å få brukt kompetansen sin og jobba så mykje som dei vil. Det ville bety mykje for den enkelte, men også gi store verdiar for oss som velferdssamfunn.

Du kan også lese notatet herForrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top