Nytt Agenda-notat: Energipolitikk


Dette notatet drøfter ulike sider ved norsk energipolitikk. De ulike hensynene som ligger bak politikkens lange linjer, årsaker til ekstraordinært høye strømprisene i 2021/2022, energisamarbeidet med Europa og norsk kraftproduksjon, er blant temaene som gjennomgås. Avslutningsvis presenteres ti innspill til energipolitikken
Ti innspill til energipolitikken!

Energipolitikken har vært avgjørende for utviklingen av Norge. Det har også alltid vært en sentral del av arbeiderbevegelsens politiske prosjekt, og svært viktig for sentrum-venstre av norsk politikk.
De høye strømprisene vi har sett siden høsten 2021 har skapt utrygghet, høyere utgifter og misnøye blant folk i store deler av landet, og i resten av Europa. Krig og krise i Europa, nye utenlandskabler, EU og prissjokk på gass bytter på å få skylden for utviklingen. Samtidig er energipolitikken under press fra flere hold.
Elektrifisering og fornybar omstilling av Europas energisystemer skal bidra til å nå klimamålene, og legge grunnlaget for ny industri og vekst for fremtiden. Samtidig er det et stort press for å holde prisene nede, og motstanden mot ny kraftutbygging er tidvis stor.

Det fører til krevende dilemmaer for politikere som må balansere mellom vekslende, og også tidvis motstridende hensyn i politikkutformingen. De høye kraftprisene og samarbeidet med Europa har også skapt en situasjon der produsentene tjener rekordbeløp, mens forbrukerne blir fattigere. Det sammensatte bakteppet gjør også politikkutformingen mer krevende, fordi virkelighetsbeskrivelsene av hva som skjer rundt oss spriker i alle retninger.

I dette notatet analyseres ulike drivkrefter bak de høye prisene i 2021 og 2022. Videre redegjøres det for sentrale hensyn i norsk energipolitikk og hvordan politikken styres. Det ses nærmere på kraftsituasjonen i Norge og behovet for økt fremtidig produksjon. I tillegg drøftes energisamarbeidet med Europa med bakgrunn i en ny sikkerhetspolitisk situasjon.
Til grunn for arbeidet med notatet ligger analyser av offisielle styringsdokumenter, politiske strategier og planer, samtaler med fagfolk og ulike interessenter i energidebatten.
Dilemmaene norske politikere står overfor bør ikke møtes med passivitet og handlingslammelse, men heller ikke med løsninger som ikke er tilpasset en god analyse av sentrale utviklingstrekk på energifeltet. Dette notatet vil presentere noen innspill som kan bidra til større vekst, mer rettferdig fordeling og grønn omstilling.


Les notatet her

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top