Foto: FlickrCC, Pieter van Marion

Når ulikhet betyr liv og død


Med innføringen av såkalt fritt behandlingsvalg i fjor, bygger regjeringen ut markedsdelen av den norske helsesektoren.
Jeg skrev nylig en kronikk i Dagsavisen om ny forskning som viser at lungekreftpasienter med høy utdanning og inntekt har mye større sjanse for å bli operert enn pasienter som er dårligere stilt. Dette kan være fordi de oppsøker lege tidligere, at de er flinkere til å «stå på krava» eller at de blir møtt på en annen måte av helsevesenet enn mindre ressurssterke pasienter. Uansett årsak er resultatet det samme: Kreftpasienter som har bedre økonomi og utdanning behandles annerledes enn dem som har mindre.
Trolig foregår det forskjellsbehandling basert på pasienters økonomi og bakgrunn også på andre områder
Med kunnskapen vi har om hva økonomisk ulikhet betyr på nær sagt alle områder i samfunnet, er det også svært sannsynlig at lungekreftbehandling ikke er alene: Trolig foregår det forskjellsbehandling basert på pasienters økonomi og bakgrunn også på andre områder. Det er selvsagt svært alvorlig. Kari Kjønnås Kjos (Frp) og Kristin Ørmen Johnsen (H) skriver i sitt svar til meg at de mener Kreftregisterets nye studie om lungekreftpasienter er irrelevant, fordi den baserer seg på tall fra en tiårsperiode som nå er over. Men det er nå en gang slik det er med forskning, den ser bakover og baserer seg på tall over tid for å få mest mulig robuste resultater. Dersom regjeringen mener dette er feil metode, vil de ha svært lite forskning og kunnskap som grunnlag for sin politikk. Jeg er glad for at representanter for regjeringspartiene engasjerer seg i den viktige ulikhetsdebatten. Kjos og Johnsen skriver at de er helt enige i at slik forskjellsbehandling som er dokumentert i denne undersøkelsen, ikke skal forekomme. Resten av sitt innlegg bruker de imidlertid på å forklare hvorfor ulikhet i helsevesenet er et problem dagens regjering mer eller mindre har løst. Det har de ikke grunnlag for.
Tvert imot fører regjeringen en politikk som forsterker ulikhetene
Tvert imot fører regjeringen en politikk som forsterker ulikhetene. Med innføringen av såkalt fritt behandlingsvalg i fjor, bygger regjeringen ut markedsdelen av den norske helsesektoren. Det blir i enda større grad pasientenes ansvar å finne de beste helsetjenestene. Men tidligere norsk forskning og evaluering viser at pasienter stort sett ikke benytter seg av valgfrihet, de ønsker helst et godt tilbud i nærheten. Det er, uavhengig av hva Kjos og Johnsen måtte mene, grundig dokumentert at ordninger med såkalt fritt behandlingsvalg og økte innslag av private tjenester, forsterker forskjellsbehandling i helsevesenet. Forskning og evalueringer fra flere land viser at det er stor ulikhet i hvilken behandling pasienter får, og i hvilken grad de klarer å orientere seg, i et slikt «helsemarked». Den enkeltes utdanning og inntekt har stor betydning. Dette er også tilfellet i land med universelle tjenester, slik som Norge. Pakkeforløp for kreft, som Kjos og Johnsen også trekker fram, ble innført i 2015 for å sikre et forutsigbart behandlingsløp som er minst mulig belastende for pasientene. Dette er det stor faglig oppslutning og bred politisk enighet om.
Men pakkeforløp for enkeltdiagnoser er bare en liten flik av løsningene vi trenger
Men pakkeforløp for enkeltdiagnoser er bare en liten flik av løsningene vi trenger. Ingen pasienter i Norge skal få b-behandling, basert på økonomisk bakgrunn eller utdanning. Skal vi nå dette målet må vi både bekjempe ulikhet i samfunnet, og se på hva helsevesenet må endre for å sikre likeverdig behandling for alle. Kronikken er skrevet av Marte Gerhardsen, og sto på trykk i Dagsavisen 25. mai 2016.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top