Fra Forsvarets mediesenter. Foto: Thomas Iversen / HMKG.

Muskler eller kompetanse i Forsvaret? Ja takk, begge deler.


I 2014 bør det være liten tvil om at den beste kompetansen tilgjengelig i Norge ikke begrenser seg til den mannlige soldaten med etnisk norsk bakgrunn og de største musklene. Derfor må den nye loven om allmenn verneplikt ikke bare bli stående som en symbolsk seier for likestilling og økt mangfold, men sørge for reell styrking av vår operative evne. Når Stortinget i dag vedtar allmenn verneplikt, blir Norge det eneste europeiske landet i moderne tid der både jenter og gutter må avtjene militærtjeneste. Hensikten er ikke at Forsvaret skal øke antall soldater, men å utvide rekrutteringsgrunnlaget til et av våre viktigste maktorganer. Forsvarets oppgaver er blitt mer komplekse. Dagens globale utfordringer og militære operasjoner krever ferdigheter og spisskompetanse utover det Forsvaret har i dag. Vi trenger språkkunnskap for å kommunisere, kulturkunnskap for å forstå og begge kjønn for å styrke den operative evnen. Den operative effektiviteten blir langt høyere når avdelingen utnytter kompetansen som mangfold gir.

Machokultur hindrer kvinner i å bli lenge i Forsvaret

Allerede iløpet av høsten vil alle jenter som er født i 1997 motta en innkalling i posten. Kanskje drømmer Saira og Marte om en karriere i Forsvaret, men skrekkhistoriene om kvinner i Forsvaret og den etablerte machokulturen gjør at de tviler. Forsvaret må endre kurs og holdninger I fem år fulgte forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ulike årskull fra start til slutt i Forsvaret. Hovedresultatene ble oppsummert i boken «Militære kvinner. Forsvarets akilleshæl», og viser blant annet at den idealiserte machokulturen hindrer kvinner i å bli lenge i Forsvaret. Anbefalingen er tydelig: Forsvaret må endre kurs og holdninger dersom de ønsker å tiltrekke seg, og beholde, kvinner blant sine rekker.

Hjelper ikke med PowerPoint om befalet beordrer nakenbading

Talepunkter og visuelle Powerpoint-Presentasjoner om økt mangfold har lite å si dersom holdningene forblir de samme. At kvinner føler seg mindre respektert og akseptert er et alvorlig problem. Forsvaret som organisasjon trenger sårt å utvide horisonter. For å rekruttere og ikke minst beholde de beste hodene må de ta et skikkelig oppgjør med ukulturen i organisasjonen. Den finnes, selv om vi ønsker å tro annet. At kvinner føler seg mindre respektert og akseptert er et alvorlig problem Denne holdningsendringen må finne sted på alle nivåer. Fra toppledelsen og til befalet som beordrer en kvinnelig soldat til å bade naken uten at oppdraget på noe som helst vis krever at soldaten skal være naken. Oppmerksomme ledere som slår ned på diskriminering sender signaler nedover i organisasjonen. Ledere må i større grad belyse hvordan kvinner og andre minoriteter kan tilføre ny kunnskap til organisasjonen slik at reell likestilling og mangfold kan oppnås. Hvis Forsvaret skal fremstå som troverdig i slike fremstøt må de først tro på nytten selv.

Utfordrende for foresatte at jenter innkalles til høsten

Kulturelle og fysiske barrierer kan også være en årsak til at noen kvinner velger bort en karriere i Forsvaret. Medieoverskrifter om diskriminering av kvinnelige soldater gjør det heller ikke enkelt for de foresatte å gi sin velsignelse. For mange foresatte, uavhengig av etnisk bakgrunn kan det være overveldende og kanskje til og med litt rart at jentene deres allerede i løpet av høsten får en innkalling i posten. Denne situasjonen krever at Forsvaret er synlig, og tilstede. Synlig i offentligheten og tilstede der det er behov for dialog, kanskje spesielt på arenaer der en felles dialog med jenter og foresatte med annen etnisk bakgrunn kan finne sted. Forsvaret har alt å vinne på at de sprer kunnskap om hva tjenesten innebærer og om de mange mulighetene som finnes. Bruk av gode talspersoner og ambassadører er helt avgjørende. Dette kan øke interessen og sannsynligheten for at jenter, også de med annen etnisk bakgrunn som vipper, blir overbevist. Og dersom jentene blir overbevist og ser reelle muligheter har skepsisen fra de foresatte mindre å si. Da blir fighten verdt å ta.

Økningen i andel jenter er beskjeden

Forsvaret har som politisk mål å ha 20 prosent militære kvinner i sine rekker innen 2020. I dag er andelen mellom åtte og ni prosent. Veien er fremdeles lang, men vi ser tegn på at noen går den. I fjor ble Forsvarets likestillingspris tildelt Forsvarets spesialkommando (FSK), en avdeling som tradisjonelt sett har vært utilgjengelig for kvinner. Under prisutdelingen understreket sjef for FSK, Eirik Kristoffersen, behovet for flere kvinner og økt mangfold i Forsvaret. Mestringsfølelsen som følger etter krevende øvelser er en følelse mange peker på som noe av det beste ved å tjenestegjøre i Forsvaret Kristoffersen, som har ledet landets skarpeste avdeling hjemme og ute i Afghanistan, vet hva han snakker om når han påpeker at morgendagens utfordringer ikke bare trenger, men er avhengig av den kompetansen mangfold bidrar med. Enten det er mentorering av kvinnelige soldater i Afghanistan eller generell språk og kulturkompetanse. Når Forvarets kanskje mest mannsdominerte og skarpeste avdeling i tillegg forplikter seg til å drive målrettet spesialsoldatutdanning av jenter i førstegangstjenesten sender det et kraftig signal om at de mener alvor. Her må de andre avdelingene i Forsvaret følge opp. For det er nettopp dette alvoret som må til for at en karrière i Forsvaret skal bli en realitet for jenter. Som Kristoffersen påpeker forblir kravene for gutter og jenter de samme, forskjellen er at man jobber systematisk over en lengre periode for å oppnå målene som er satt. Og er det én ting Forsvaret lærer sine rekrutter, så er det at kroppen både fysisk og mentalt har en mye større kapasitet enn det vi egentlig tror. Mestringsfølelsen som følger etter krevende øvelser er en følelse mange peker på som noe av det beste ved å tjenestegjøre i Forsvaret.

Motvekt til fremmedgjøring og radikalisering

Mangfold handler ikke bare om kjønn, men også om etnisk bakgrunn. Den siste tiden har vi sett hvilken fare radikalisering av ungdommer kan utgjøre, både ute og hjemme. Har vi som samfunn sviktet ungdom fra våre nabolag når de velger å slutter seg til ekstreme grupper som IS? Alle kan være enige om at en fellesnevner er manglende tilhørighet. Når vi som individer ikke føler oss som en del av det store felleskapet føler vi heller ingen lojalitet. Mangfold handler ikke bare om kjønn, men også om etnisk bakgrunn Religiøs fundamentalisme kan bekjempes dersom vi lykkes med å skape en felles nasjonal identitet som fremmer tilhørighet. Få andre arenaer i samfunnet er bedre egnet til å oppnå dette enn Forsvaret. Lojalitet til landet og verdiene vi står for blir på et veldig naturlig vis en del av vår bevissthet i det øyeblikket vi får på oss uniformen.

Veien fra en kul reklame på Karl Johan til skytetrening på Mauken er lang

Et mangfoldig forsvar der Marte og Karim eller Saira og Sindre kjemper side om side vil utvilsomt lede til positive resultater på integreringsfeltet. Barrièrer brytes fort ned når personer fra alle kriker og kroker i landet møtes på nøytrale arenaer hvor etnisitet, kulturtilhørighet eller annen bakgrunn, ikke står i fokus. Saira fra Hasle og Marte fra Honningsvåg hadde sikkert ikke møtt hverandre uten førstegangstjenesten. Feltrasjonene de delte under en iskald og våt øvelse er muligens også det som danner grunnlaget for et evig vennskap og gjensidig toleranse. Andelen personell med annen etnisk bakgrunn har økt både blant ansatte og blant vernepliktige siden 2012. Blant vernepliktige har det vært en økning fra 2,2 prosent i 2012 til 4,5 prosent i 2013. Blant de ansatte er det en mindre økning, fra 1,4 prosent i 2012 til 2 prosent i 2013, men pilene peker oppover. Forsvaret har iverksatt en rekke tiltak for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn, enten det er å tillate bruk av religiøse symboler eller å sørge for at maten er i tråd med religiøse forpliktelser. Tiltak som sikret Forsvaret Mangfoldsprisen i fjor. De siste årene har Forsvaret også utmerket seg med gode rekrutterings- og informasjonskampanjer. Kampanjene som viser synlige bilder av jenter og gutter med minoritetsbakgrunn i uniform inspirerer ungdommer. Veien fra en kul reklame på Karl Johan til skytetrening på Mauken er likevel lang. Derfor må Forsvaret intensivere dette arbeidet. Rekrutteringsoffiserer som møter interessert ungdom må motivere disse til å ta det ekstra steget.

Et moderne forsvar er et mangfoldig forsvar

I Forsvaret løser man oppdrag, store som små. Fokuset er dermed på samhold og samarbeid mellom individer som er helt avhengig av hverandre for å lykkes. Den unike sosialiseringen som finner sted i Forsvaret er en toveisprosess som gjelder like mye for Saira fra storbyen som for Marte fra bygda. Forsvaret skaper en nøytral arena der felles mål trumfer individuelle forskjeller. Et moderne forsvar er et mangfoldig forsvar som gjenspeiler befolkningen den er satt til å forsvare. Verneplikten er en sentral del av samfunnskontrakten mellom staten og borgere. Som samfunn er vi tjent med at så mange som mulig tar dette ansvaret på alvor. Felles mål trumfer individuelle forskjeller Loven om allmenn verneplikt gir Forsvaret muligheten til å velge blant de beste hodene og samtidig sette et godt eksempel både hjemme og ute. Veien dit er lang, men helt nødvendig. For alt vi har. Og alt vi er. Kronikken stod på trykk på Aftenposten nett, 14. oktober 2014.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top