Unsplash, National Cancer Institute

Hvem skal lage velferd?


Hvor nyttig er markedslogikk i velferdsstatens førstelinje?

Debatten om hvem som skal levere velferdstjenester som barnehager, barnevern, helse og omsorg, har gått høyt de siste årene. God lønnsomhet hos leverandører av barnehage, asylmottak og andre velferdsoppgaver har fått mange til å stille spørsmål ved om dette er en hensiktsmessig måte å organisere offentlige tjenester på. Mange spør seg også om det er rimelig at knappe offentlige penger skal ende opp i store overskudd i internasjonale kommersielle selskaper, og om slike overskudd kan undergrave langsiktig vilje til å finansiere felles oppgaver over skatteseddelen. Til tider har debatten også handlet om hva det er riktig å tjene penger på.

LES AGENDA-NOTATET HVEM SKAL LAGE VELFERD? 

Debatten om velferdstjenester handler aller mest om hva som er mest effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Svaret på dette vil i noen grad avhenge av verdisyn og ideologisk grunnsyn. Likevel er det viktig at de samme spørsmålene også undersøkes på bakgrunn av erfaringer, og med kunnskap om økonomi, organisasjon og forvaltning. Vår analyse handler i hovedsak om hvor godt markedet for denne typen velferdstjenester fungerer, og om hvilke løsninger som gir mest kvalitet for pengene. 

Mye er sagt og skrevet om private velferdstjenester. Dette notatet gaper ikke over hele feltet, men avgrenser seg til en kort historisk gjennomgang, og deretter en drøfting av særlig begrepene valgfrihet og konkurranse på velferdsområdet.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top