Å sikre at flere kvinner når toppen, er ifølge Spekters Anne-Kari Bratten det samme som å «gi kvinner lederjobber foran bedre kvalifiserte menn». Dette er argumenter vi trodde hørte fortiden til. (foto: Flickr CC, Ap / Bernt Sønvisen)

Feilslutning om lederjobber


Et mål om bedre kjønnsbalanse i ledelsen vil sikre at flere av de kvalifiserte kvinnene når toppen. Aller først: Mange bedrifter gjør en god jobb med likestilling. I vårt ferske notat, «Kvinner på topp i norsk næringsliv», har vi snakket med en rekke bedriftsledere. Mange av dem har gjennomført gode tiltak for få flere kvinner inn i ledelsen. Tre ting går igjen: Tydelige mål, tilbud om fleksibel arbeidstid, og aktiv bygging og bruk av talentdatabaser. Ta for eksempel DNB. På vårt frokostmøte i slutten av august uken sa konserndirektør Harald Serck-Hanssenat selskapet ikke ønsker «å speile samfunnsutviklingen, men å være i forkant av den». De har pålagt seg selv mål om 40% kvinner på de fire øverste ledernivåene i bedriften. For å nå det målet er kvinner i dag overrepresentert på konsernets lederutviklingsprogram, de stiller krav om at ledere identifiserer potensielle kvinnelige ledertalenter og de har intern mentor- og nettverksordning for disse.

«Familien først»

Flytoget er et annet selskap som har jobbet aktivt for å øke andelen kvinner på toppen. De har i dag 51 prosent kvinnelige ledere i bedriften totalt, og 50 prosent kvinner i konsernledelsen. Det desidert viktigste likestillingstiltaket har vært å si klart ifra at man ønsker at lederne i bedriften både skal kunne være en god mamma og pappa, og samtidig kunne bli leder. Sjef Linda Bernander Silseth sier hun vil ha ansatte som setter familien først, og måler på resultater ikke på timer tilbrakt på kontoret.
Ingen av de 60 største selskapene på Oslo Børs har kvinnelig sjef. Av de totalt 181 selskapene på Oslo Børs er seks av dem ledet av kvinner
Problemet er at få selskaper er like flinke som DNB og Flytoget. Ingen av de 60 største selskapene på Oslo Børs har kvinnelig sjef. Av de totalt 181 selskapene på Oslo Børs er seks av dem ledet av kvinner. Det står heller ikke godt til hos selskapene der staten er dominerende eier. Totalt er det bare kvinnelige toppledere i fem av de til sammen 47 selskapene staten har betydelig eierandel i. I Statoil, Mesta, Nammo og Statkraft var det i desember 2014 bare én kvinne i toppledelsen. NSB hadde ingen kvinner i konsernledelsen. Alt tilsier at vi burde ha langt flere kvinner på topp i norsk næringsliv. Det er i dag fullt mulig å kombinere karriere og familie: Vi har tilnærmet full barnehagedekning og gode permisjonsordninger. Kvinner har dominert høyere utdanning siden 1985, og er godt representert også på de studieretningene man vet leder mange til toppen: ingeniør, økonomi og jus.
Likevel når ikke kvinnene toppen. Derfor har vi blant annet foreslått at de børsnoterte bedriftene i landet bør fastsette mål om kjønnsbalanse i ledelsen
Likevel når ikke kvinnene toppen. Derfor har vi blant annet foreslått at de børsnoterte bedriftene i landet bør fastsette mål om kjønnsbalanse i ledelsen. Det betyr ikke at bedriftene må ha full kjønnsbalanse i morgen, men at de må redegjøre for hvordan de jobber mot målet, og vise til resultater. Klare mål øker kreativiteten, innsatsen og forpliktelsen, slik eksempelet med DNB har vist. De som allerede får det til, har ingenting å frykte med vårt forslag. De som ikke har fått det til, kan inspireres av dem som får det til. Dersom det ikke gir resultater innen rimelig tid, bør man vurdere å lovfeste et slikt krav.

Kvinner kvoteres ut i dag

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten har reagert på Agendas forslag. Hun mener det er et tilbakeslag for likestillingen «å gi kvinner lederjobber foran bedre kvalifiserte menn», og mener et vedtak om 40 prosent kvinneandel i toppledelsen vil føre til at kvinner igjen må tåle de «uutalte vurderingene av om vi er kvotert eller om vi er kvalifisert til jobben». Vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge. Det betyr ikke at det ikke finnes kvinner i privat sektor: Nesten 4 av 10 ansatte i næringslivet er kvinner. På toppen av næringslivet er imidlertid 87 prosent menn. Det tyder på at kvinner i dag faktisk kvoteres ut av toppjobbene.
Når man systematisk bygger opp talentdatabaser ser man fort hva slags kompetanse som finnes, og hvordan man kan fylle på med det man trenger mer av
Vi tror ikke et mål (og eventuelt på sikt et vedtak) får som resultat at ukvalifiserte kvinner får jobber på bekostning av kvalifiserte menn. Vi tror derimot at resultatet vil bli at bedriftene jobber hardere for å øke talenttilfanget, og at flere kvalifiserte kvinner når opp og fram. Når man systematisk bygger opp talentdatabaser ser man fort hva slags kompetanse som finnes, og hvordan man kan fylle på med det man trenger mer av. Det vil igjen gi en underskog av gode mannlige og kvinnelige kandidater som er klare til å ta på seg nye oppgaver. Dersom det i en ledergruppe er en overvekt av menn når en ny lederjobb skal besettes, bør de velge en kvinne blant disse godt kvalifiserte kandidatene. Dersom de derimot har mangel på menn, bør de velge en mann. Våre forslag vil innebære at bedriftene mer systematisk jobber for å gi både kvinner og menn reelt like muligheter til å nå toppen.
Vi tror ikke kvalifiserte menn vil bli skadelidende av våre forslag. Vi er mer bekymret for alle de godt kvalifiserte kvinnene som i dag ikke når toppen
Vi tror ikke kvalifiserte menn vil bli skadelidende av våre forslag. Vi er mer bekymret for alle de godt kvalifiserte kvinnene som i dag ikke når toppen. De fleste med erfaring fra næringslivet vet nemlig at det er nok av kvinner som vil og kan. I dag er null av de 60 største selskapene på Oslo Børs ledet av kvinner. Vi tror ikke det er fordi ingen kvinner er flinke nok til å ta jobben. Likestilling er en menneskerettighet. Men likestilling er også lønnsomt. Talentet er likt fordelt. En bedre kjønnsbalanse vil derfor gjøre norske bedrifter godt.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top