Guillaume Périgois/Unsplash

Et mer sosialt EU


Notatet viser at sosialpolitikk har fått stadig mer oppmerksomhet i Europa siden transformasjonen fra fellesskap til Union. EUs pilar for sosiale rettigheter er den mest betydningsfulle utviklingen de siste årene og har gitt grunnlag for mange spesifikke initiativer.

Norges viktigste internasjonale partner er EU. For det første er EU den desidert største handelspartneren vi har. For det andre er vi knyttet til store deler av lovgivningen som bestemmes av EUs organer gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen er en handelsavtale, som skal sikre god handelsflyt gjennom et rettslig samarbeid. I Agenda-pamfletten «EØS for alle» beskrives det hvordan EØS-avtalen påvirker norsk næringsliv, særlig eksportnæringen, samtidig som den også presenterer noen av de rettslige konsekvensene Norge har opplevd gjennom dette samarbeidet

EUs sosiale politikk er et av de områdene hvor det har vært størst utvikling de siste 30 årene. Ved undertegnelsen av Maastricht-traktaten på begynnelsen av 90-tallet ble EUs sosiale charter vedlagt, og EU har siden hatt et uttalt mål om et felleseuropeisk rammeverk for sosialpolitikk. Det har resultert i utarbeidelsen av EUs sosiale pilar, som inneholder 20 førende prinsipper for sosiale initiativer.

Sosialpolitikk er viktig i Norge, og vil fortsette å være det framover. Markedspolitikken til EU er godt kjent i Norge, og det er bred enighet om hvor lønnsom den har vært for Norge og norsk eksport. Det mer sosiale EU som brer seg utover sin rolle som markedsfasilitator er derimot mindre diskutert. Uansett hvordan man ser på føringene fra Brussel på den norske sosialpolitikken, så er den i høyeste grad reel. Dette notatet gir en oversikt over den historiske utviklingen og ser på noen av de mest aktuelle sakene.

Notatet er skrevet våren 2022 av vår daværende praktikant, Ola Reinseth. 

Notatet i sin helhet kan leses her.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top