Et gode for samfunnet om flere seniorer står lenger i jobb


Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv må forplikte partene til også å tenke nytt om hvordan flere av de eldste arbeidstakerne kan fortsette lenger i jobb. Det er et stort gode både for den enkelte og for samfunnet om flere seniorer står i jobb lenger. For den enkelte er arbeidsplassen et sted man kan føle samhold, lære og bidra. For samfunnet er det arbeid som gir velstand. Det er mange i jobb som er grunnlaget for at vi kan ha så rause velferdsordninger som vi har i alle i de nordiske landene. Undersøkelser Tankesmien Agenda har gjennomført viser også at arbeidsgivere helst ønsker en blanding av eldre og yngre arbeidstakere. Regjeringen og partene i arbeidslivet har nå blitt enige om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, og ett av de to nasjonale målene er at frafallet i arbeidslivet skal reduseres. Dette må ikke bare knytte seg til arbeidet mot langtidssykmelding og uføretrygd, men bør også i sterkere grad bidra til at færre trer ut av arbeidslivet tidlig. Norge har behov for at flere seniorer fortsetter lenger i arbeid. For at flere skal stå lenger i jobb, er vekten som legges på kompetanse i den nye avtalen viktig. Tankesmien Agenda har tatt til orde for et kompetanseløft i arbeidslivet for at seniorene skal være bedre rustet for omstilling og spesialisering. I framtida vil mer læring på jobb og mer etterutdanning, være nødvendig for at seniorene ikke skal presses ut av endringer i arbeidslivet. Men går det an å tenke enda breiere? I framtida blir vi friskere og stadig flere lever lenger. Det byr også på nye utfordringer. Med høyere levealder i befolkningen, blir det flere som vil oppleve å ha syke foreldre som behøver støtte og omsorg fra familien. Det kan være krevende, og terskelen for å pensjonere seg tidlig blir lavere hvis man har en mor eller en far som er syk. I det nye Agenda-notatet om eldre, er egne omsorgsdager for arbeidstakere med syke foreldre ett av flere forslag som kan bidra til at flere eldre kan stå lenger i jobb. Det ville understøttet ambisjonene i IA-avtalen. Seniorene i arbeidslivet er så viktige at vi alle er forpliktet til å tenke mer på hvordan vi kan holde på flere av dem. Kronikken er skrevet av Axel Fjeldavli og stod først på trykk i Dagbladet.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top