Atluxity, Wikimedia Commons

Et Agenda-notat om tillitsreform i offentlig sektor


Et nytt Agenda-notat ser til Sverige og Danmark for erfaringer med tillitsreformer for offentlig sektor og foreslår et knippe punkter vi kan videreutvikle i Norge.

De offentlige oppgavene blir stadig mer komplekse og krever nye arbeidsformer og samarbeid. I dette notatet synliggjør vi behovet for en tillitsreform i Norge. Tillitsbasert styring og ledelse tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget og innbyggernes behov og gir ansatte tillit og rom for faglig skjønn. Målet er å redusere unødvendig byråkrati, detaljstyring og tidstyver i offentlig sektor.

Vi ser nærmere på hvordan tillitsreform har blitt diskutert og forstått i våre to naboland, Sverige og Danmark, og oppsummere noen læringspunkter:
  • Unngå tidkrevende og omfattende utredninger
  • Finne sektorvise løsninger, ikke en reform som passer alle steder
  • Det må legges opp til følgeforskning og en systematisk evaluering av tiltak og piloter som prøver ut tillitsbasert styring og ledelse
  • Tillitsreform hverken kan eller bør reduseres til et spørsmål om ledelse, men omfatter organisering og forvaltningspolitiske spørsmål
Vi har spesielt fremhevet tre tiltak som vi mener er interessante for en norsk reform:
  • Bruk av lokale utviklingsavtaler
  • Sørge for å ha færre bindende mål
  • Prøve ut lærende tilsyn

Notatet peker på utfordringer som vil kreve større strukturelle endringer. Vi har konkludert med at det må mer til enn en endring i ledelsesfilosofi. Det ligger imidlertid utenfor rammen av dette notatet å ta stilling til hvor omfattende de strukturelle endringene bør være. Eksempler på mer omfattende reformer kan være å legge ned de regionale helseforetakene, begrense antall direktorater, øke de frie overføringene av midler til kommunene, eller sørge for at flere offentlige tjenester utføres i egenregi.

Notatet er skrevet av rådgiver i Tankesmien Agenda Hilde Nagell


Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top