Unsplash, Farzad Nazif

Et Agenda-notat om tillitsbasert digitalisering


Hva kreves for å lykkes med digitalisering i offentlig sektor?

I dette notatet diskuterer vi utfordringer med digitaliserings-prosjekter i offentlig sektor, og kommer med forslag til hva som kan gjøres bedre. En hovedutfordring er at dagens organisering av offentlig sektor ikke i tilstrekkelig grad stimulerer til involvering og medvirkning som er nødvendig for at digitalisering skal gi reell omstilling, bedre tjenester og bidra til å løse oppgaver for felleskapet.

Notatet gir eksempler på digitaliserings-prosjekter i skolen, politiet, og helsevesenet. Prosjektene forankres for høyt i organisasjonen, det tenkes for stort, og målet er å lage en programvare som skal passe for alle.

Denne type prosjekter har liten sjanse til å lykkes så lenge de gjøres innenfor en gammeldags forvaltningsmodell bygget på New Public Management som ble innført i offentlig forvaltning på 90- og 2000 tallet. Digitaliserings-prosjektene forsterker problemer knyttet til utpreget måling, kontroll og resultatstyring, og en silotenkning som kommer av en sektorbasert offentlig forvaltning. Bestiller-utfører-modellen gir ofte toppstyrte og store prosjekter med begrenset mulighet til å jobbe fleksibelt og tett med testing og utprøving mot de som skal motta tjenestene og de som skal bruke systemene. Notatet avslutter med en diskusjon av hva som skal til for å lykkes bedre med digitaliserings-prosjekter i offentlig sektor. Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top