Digitalisering i skolen-Hvem har ansvaret for barns personvern?


Les notatet i sin helhet her.
Et nytt Agenda-notat om digitalisering i skolen

På kort tid har norsk skole blitt digitalisert. Hensikten med dette notatet er å bidra til mer oppmerksomhet om selve teknologien og forretningsmodellene bak løsningene som brukes i utdanningssektoren. Datatilsynet har problematisert bruken av Google i skolen, men det har i liten grad vært synliggjort hvilke andre aktører som samler inn, deler og bruker elevenes persondata.

Notatet gir en oversikt over hvordan datainnsamling i skolen foregår, hva slags type teknologi som brukes, og hvem som leverer løsningene. Store internasjonale leverandører som Microsoft, Google og Apple dominerer i dag leverandørsiden. Samtidig er utdanningsteknologi en bransje i vekst.

Personvernforordningen (GDPR) regulerer barns personopplysninger, også i skolen.

Dagens innkjøpsordning innebærer at skoleeier (kommunen) gjør innkjøp og sitter med behandlingsansvaret. Det er også skoleeier (kommunen) som vurderer hva og hvordan data blir lagret. Det er i dag store forskjeller mellom skolene, både når det gjelder hvilke løsninger som velges og hvordan disse tas i bruk. Det er også stor forskjell på kommunenes evne og mulighet til å gjøre konsekvensutredninger.

I praksis innebærer det at vi har lite innsyn i hvilke data som samles inn, og hvordan de lagres og eventuelt selges eller brukes videre, enten av kommersielle aktører eller av offentlige myndigheter. Ukontrollert innsamling av brukerdata utgjør en betydelig sikkerhets- og personvernrisiko. Samtidig er dette data som, brukt riktig, kan være en ressurs for det norske skolesystemet, men som nå tilfaller private teknologiselskaper. 

Vi ser behov for en mer offensiv nasjonal politikk, som styrker kommunenes forutsetninger for å tilrettelegge for god bruk av digitale tjenester og som ivaretar barns rett til utdanning, harmonisert med barns rett til vern av personopplysninger - uten at det går på bekostning av kommunalt selvstyre og metodefrihet i skolen. Samtidig er det behov for en bedre regulering av digitalisering i skolen som stiller enda tydeligere krav til at teknologiselskaper ikke kan bruke en forretningsmodell som profitterer på barns persondata.


Tankesmien Agenda har sammen med Redd Barna lansert et notat som beskriver dagens situasjon og skisserer 5 ulike løsninger for å gjøre den bedre. Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top