FlickrCC: Henrik Granaas-Helmer

Civita bagatelliserer arbeidslivskriminalitet


Hvorfor ikke heller bruke sin tankekraft på hvordan samfunnet kan bekjempe slik kriminalitet mer effektivt? Juks med trygder, skatter og avgifter koster samfunnet enorme summer. NHO har kalt det et ran av fellesskapet. Alvorlige brudd på norske lønns- og arbeidsforhold utnytter arbeidstakere rått, og undergraver på sikt også den høye tilliten i samfunnet. Dette er Civita enige i. Likevel bruker de sin utredningskapasitet på å fortelle oss at arbeidslivskriminaliteten i Norge ikke øker. Som belegg for påstanden bruker de rapporter som sier at det er vanskelig å si noe sikkert om omfanget. Det ligger i sakens natur. Fordi arbeidslivskriminalitet er ulovlige handlinger, vil de være vanskelig å spore. Notatet viser til Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES), som sier at det er stor usikkerhet og vanskelig å trekke klare slutninger om utviklingen basert på tallmaterialet som er tilgjengelig. Det gjelder ikke minst den groveste formen for utnyttelse av arbeidstakere, nemlig menneskehandel i form av tvangsarbeid.
Byggenæringen har lenge vært utsatt.
Norsk arbeidsliv er generelt svært bra, og for en stor del preget av ryddige og gode forhold. Likevel finnes a-krim i de fleste bransjer. I en felles aksjon mot bilvaskehaller, «operasjon vaskebjørn», avdekket politiet slaveliknende tilstander der ansatte fikk betaling ned i 19 kroner timen. Byggenæringen har lenge vært utsatt. Da Arbeidstilsynet denne høsten gikk til aksjon mot et privat hyttefelt i Telemark, ble 19 av 24 byggeplasser stengt med umiddelbar virkning, etter omfattende brudd på sikkerhetsrutinene. Tidligere sjef i Veireno, Jonny Enger, ble nylig dømt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at ansatte jobbet ulovlig mye overtid. Dette er eksempler på hva vi snakker om.
Likevel vil få mene at slike saker ikke er en svært alvorlig trussel mot hele det norske samfunnet.
Saken mot dagligvarekjeden Lime viser hvor omfattende, ressurskrevende og vanskelig etterforskning av organisert arbeidskriminalitet er. I sommer ble hovedmannen dømt til ni års fengsel for menneskehandel og organisert kriminalitet. Anklagen omfattet en lang rekke straffbare handlinger, blant annet skattesvindel, forsikringsbedrageri, og vold mot offentlig tjenestemann. 12 personer er dømt i saken. Hele 280 personer fra Nav, skattemyndighetene og politiet deltok i aksjonen. Saken gikk i rettssystemet i 2,5 år og kostet 78 millioner kroner, ifølge Aftenposten. Så grove tilfeller er det antakelig ikke mange av. Likevel vil få mene at slike saker ikke er en svært alvorlig trussel mot hele det norske samfunnet. Rapporten fra NTAES beskriver en virkelighet der kriminelle aktører endrer metodene sine raskt, og der ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage. Nye metoder for å unndra seg arbeidsgiveransvar øker, som etablering av enkeltpersonforetak hvor arbeidstakere blir «underleverandører».
Kriminelle virksomheter framstår med et mer seriøst ytre enn tidligere
Kriminelle virksomheter framstår med et mer seriøst ytre enn tidligere. De registrerer fiktive arbeidstakere for å gi personer rett til NAV-ytelser. Nettverk og bakmenn driver i flere bransjer samtidig eller flytter på seg, for eksempel fra byggebransjen til omsorgsbransjen. Ifølge Økokrim viser undersøkelser at straffbare forhold avdekkes i mer enn halvparten av alle konkursbo. Istedenfor en oppkonstruert diskusjon om omfanget, bør vi heller konsentrere oss om hvordan arbeidet for å denne type kriminalitet kan styrkes. Strategien nå er et langt tettere samarbeid mellom ulike etater. Tilstedeværelse, kunnskapsdeling og etterretning mot de kriminelle i arbeidslivet blir enda viktigere framover. Men det må også jobbes hardere for å ta bakmenn og få tak i den store profitten.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top