Agenda-notat om ny beredskapspolitikk


Et nytt Agenda-notat gir en kortfattet, helhetlig beskrivelse av utfordringer innen beredskap og kommer med en rekke forslag for å styrke beredskapen.

LES RAPPORTEN «PRINSIPPER FOR STYRKET BEREDSKAP» HER

Kriser rammer når vi minst venter det. Korona-krisen kastet hele Norge ut av hverdagen til en ny krise-hverdag, med syke, døde og alvorlige konsekvenser for økonomien. Kanskje er dette det aller viktigste vi må ta med oss videre: Kriser skjer, selv i trygge Norge. Vi har blitt rammet før og kommer til å bli rammet igjen.

Sentrale utviklingstrekk i samfunnet tilsier økende risiko for kriser på en del områder. Ett av dem er den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge. Forholdet mellom landene i verden er mer ustabilt enn tidligere. Ulikheten øker. Naturen er i endring. Og i et samfunn med lange forsyningskjeder og spesialiserte enkeltdeler forplanter kriser seg fra en del av samfunnet til andre.

Dette notatet foreslår vi en retning for styrking av beredskapen:

  • Tydelig toppforankring og prioritering av beredskapsarbeid og koordinering mellom nivå og sektorer
  • Mer helhetlige og kontinuerlige risiko- og sårbarhetsanalyser på tvers av sektorer, mindre smal målstyring
  • En sterk offentlig sektor med kontroll på forsyning av kritiske ressurser og kontroll over kritisk infrastruktur, samt hvor trygghet og beredskap blir ilagt større vekt i vurderinger knyttet til hvilke oppgaver som skal løses av det offentlige eller av private
  • Ressurser til å både forebygge og å møte kriser når de inntreffer
  • Større vekt på øving og styrking av samarbeid mellom offentlige etater, og offentlige etater og frivillige og private aktører
  • Sterkere lokalsamfunn med næring, velferd, bosetting og beredskapsressurser over hele landet

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top