Akademisk Rad


Grete Brochmann

Professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 


Grete Brochmann er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om internasjonal migrasjon, innvandringspolitikk og flerkulturelle samfunn, og hatt mange forskningspolitiske verv i Norge og internasjonalt. Brochmann har sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg, og hun ledet Velferds- og migrasjonsutvalget (NOU 2100:7). Hun er også nestleder i Fritt Ords styre.

Ragnar Torvik

Professor i samfunnsøkonomi, NTNUR 


Ragnar Torvik er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, og har tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo og i Norges Bank. De siste årene har han særlig forsket på hvorfor noen oljerike land gjør det så bra mens andre gjør det så dårlig, samt hvilke implikasjoner dette gir for design av institusjoner og utforming av økonomisk politikk. Torvik ble i 1996 tildelt H.M. Kongens Gullmedalje for beste doktorgradsavhandling i samfunnsvitenskap, og har vært gjesteforsker ved MIT, Harvard og UC Berkeley.

Trond Bakkevig

Prost i Vestre Aker og Seniorforsker ved PRIO


Trond Bakkevig er pesnjonert prest. Han er også tilknyttet PRIO som seniorforsker innen religion og etikk. Bakkevig har i mange år vist et stort engasjement i verdens konfliktområder. Mellom 1997 og 2006 satt han i Sentralkomiteen for Kirkenes Verdensråd, og har personlig engasjert seg i områder som Sør-Afrika, Midtøsten og Balkan. Siden 1996 har han arbeidet for å tilrettelegge samtaler mellom religiøse ledere i Israel og Palestina. Bakkevig var medlem av Verdikommisjonen, og blei i 2011 utnevnt til kommandør av St. Olavs orden.

Knut Røed

Seniorforsker ved Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo


Knut Røed er økonom og seniorforsker for Frischsenteret ved UIO. Røed har særlig forsket på arbeidsmarkedsøkonomi, arbeidsledighet, tilbud av arbeidskraft, pensjonsreformer, trygdeøkonomi og mikroøkonomi. Han har tidligere sittet i det regjeringsoppnevnte Brochmann-utvalget.

Bente Kalsnes

Førsteamanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. 


Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet.Kalsnes har skrevet avhandlingen “The power of likes : Social media logic and political communication”. Hennes forskningsinteresser inkluderer digital journalistikk, politisk kommunikasjon, sosiale medier, data-analyse og media-innovasjon.

Sverre August Christensen

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring 


Sverre August Christensen er førsteamanuensis i næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Han har historie hovedfag fra Universitet i Oslo i 1997, og en Phd-grad fra BI i 2006. Han har skrevet flere bøker om næringslivshistorie, blant annet om betydningen av eierskap for innovasjon og verdiskapning. Han har også skrevet mye om statlige eierskap, og fremveksten av den såkalte hydromodellen.

Marte Eidsand Kjørven

Førsteamanuensis ved institutt for Privatrett, UiO


Marte Eidsand Kjørven er førsteamanuensis i kommersiell kontraktsrett ved Institutt for Privatrett, UiO. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma og som rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet. Kjørven er særlig opptatt av spørsmål om hvordan finansmarkedene er regulert, og forholdet mellom finansinstitusjoner og forbrukere.

Back To Top