Foto: Flickr, CC, Maren Agdestein/NTNU

Nord-Norges forente fylker Publisert:

Nord-Norge kan redde Norge, men ikke så lenge ulike områder og interesser krangler seg imellom, og ikke samler seg om krav til løsninger for hele regionen.

De tre nordligste fylkene har rik tilgang på naturressurser, nærmest utømmelige kilder til energi og store uutnyttede arealer, med tilhørende muligheter for bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og eksportinntekter. Regionen kan bli vekstmotoren for hele landet. Eller sagt på en annen måte: Regionen må blir vekstmotoren for hele landet nå som inntektene fra oljesektoren går ned og lavutslippssamfunnet krever nye produkter og løsninger. De fleste bor andre steder.

Regionen kan bli vekstmotoren for hele landet.

Politisk veikart

Men skal vi komme dit, er det mye som må endres. Mye handler om riktige investeringer fra Stortinget og satsing på skole og digital infrastruktur. Men det handler også om at Nord-Norge må klare å legge kiving mellom ulike regioner og interesser til side, og samle seg om felles planer og krav. Det meste av Norge er nord, men de fleste bor andre steder. Et splittet Nord-Norge kommer ikke til å få gjennomslag på den rikspolitiske agendaen.

Det handler også om at Nord-Norge må klare å legge kiving mellom ulike regioner og interesser til side

Agenda Nord-Norge har utfordret Tankesmien Agenda til å lage et politisk veikart for Nord-Norge. Dette skal legges fram i Alta mandag 7 november. Det er oppgave vi har gått til med stor ydmykhet. For å finne gode svar har vi gått gjennom aktuelle rapporter og forskning. Vi har også snakket med mye folk: Vi har gjennomført intervjuer med aktører fra ulike næringer og enkeltbedrifter i regionen, med akademia, interesseorganisasjoner og stortingsrepresentanter. Vi har vært på bedriftsbesøk og hatt møter og workshops med folk fra næringslivet, forskningsmiljøer og offentlig sektor.

På bakgrunn av dette har vi konsentrert vårt politiske veikart om noen få tiltak som er av avgjørende betydning for regionens verdiskaping. Like viktig har det vært at forslagene skal være politisk gjennomførbare og realistiske. Det finnes et utall rapporter om mulighetene i nord, men alt for mange av dem blir lister over gode ønsker som aldri kommer til å bli innfridd.

Det finnes et utall rapporter om mulighetene i nord, men alt for mange av dem blir lister over gode ønsker som aldri kommer til å bli innfridd

Et av våre viktigste tiltak handler om behovet for bedre infrastruktur. Lange avstander er en utfordring for næringsliv mange steder i landet vårt, men Nord-Norge er i en klasse for seg.

Lær av Vestlandet

Behovet for nye og bedre infrastrukturløsninger er et gjennomgående tema i intervjuene våre. Men debatten preges av at alt for mange peker på helt forskjellige behov. Noen vil ha mer moderne og flere flyplasser og flyavganger. Andre vil ha bedre veier for å kunne transportere fersk fisk fra havbruksnæringen til internasjonale markeder. Mens andre igjen ønsker seg dypvannskaier og bedre fergetransport.

Det er liten tvil om at bedre infrastruktur er nødvendig for næringsvekst i nord. Store deler av vareproduksjonen fra Nord-Norge sendes sørover, og ut av landet. Rapporten «Logistikk i verdensklasse – en forutsetning for økt verdiskaping i Nord-Norge» gjør en solid oppsummering av ulike behov for infrastruktur i de nordligste fylkene. Men lista over det man ønsker å få til er veldig lang og i liten grad prioritert. I praksis er det slik at ulike miljøer og regioner i nord ber om helt ulike ting. På Vestlandet ser vi en helt annen tilnærming. Der har ulike fylker og næringer samlet seg om krav, fått gjennomslag og midler til en rekke store prosjekter.

Tøffe valg der noen taper

Vi anbefaler næringsliv, offentlige aktører og interesseorganisasjoner i de tre nordligste fylkene å stå samlet bak forslag til kritiske infrastrukturprosjekter i regionen. Det fordrer tøffe valg ikke alle kan vinne på. Men uten prioritering og samling kommer man ingen vei.

Vårt råd til nord-norske fylker vil også være at de ser på regionreformen som en mulighet, til tross for at regjeringen foreløpig ikke har fylt reformen med det nødvendige innholdet. Vi ser nå at andre fylker mange steder i landet samler seg i regioner og dermed vil få sterkere stemmer. Region Nord-Norge vil stå uendelig mye sterkere i en nasjonal dragkamp om ressurser og oppmerksomhet, enn tre fylker hver for seg.

Region Nord-Norge vil stå uendelig mye sterkere i en nasjonal dragkamp om ressurser og oppmerksomhet, enn tre fylker hver for seg

I rapporten har vi også en rekke forslag til hvordan vi kan øke kompetanse- og utdanningsnivået i Nord-Norge, og hva som bør gjøres for at det digitale skiftet skal bli en suksess for næringslivet i nord.

At Nord-Norge lykkes er viktig for hele landet. For øyeblikket opplever norsk økonomi fallende eksportinntekter, og den høyeste arbeidsledigheten på 20 år. Vi trenger flere lønnsomme bedrifter som sikrer både arbeidsplasser og inntekter, dersom Norge fortsatt skal være et samfunn med vekst og velstand.

Klima

Store klimautfordringer og en ambisiøs klimaavtale gir nye føringer for framtidas næringspolitikk. De globale utslippene av CO2 i Norge må reduseres kraftig for å nå våre forpliktelser, og vi må gjennom en omfattende grønn omstilling i hele landet.

At Nord-Norge lykkes er viktig for hele landet

Selv om olje og gass vil være blant våre viktigste eksportvarer i lang tid framover, må vi i større grad bygge vår økonomi på industrier som har lave eller ingen CO2-utslipp, og som lager produkter og løsninger som etterspørres i et lavutslippssamfunn med en voksende befolkning. Verden trenger lette og resirkulerte materialer med lave CO2-avtrykk fra sirkulære produksjonsprosesser, proteiner fra havet og CO2-frie transportløsninger. Det er avgjørende at klimahensyn veier tungt når man skal gjøre valg for framtidas infrastruktur i nord.

Mulighetene for næring og vekst i Nord-Norge er store og innen rekkevidde. Men skal det utløses trengs tydelige prioriteringer, og målrettet politikk også utenfor det rent næringspolitiske området og med tilhørende langsiktige og forpliktende bevilgninger.

Kronikken er skrevet av Marte Gerhardsen og sto på trykk 6. november i Nordlys.

VI ANBEFALER OGSÅ..

 • Handlingsregel for klima

  Politiske beslutningsprosesser setter aldri klima høyest. Fortsetter vi slik...

  Les mer...
 • Søk deg til Agenda-akademiet!

  Samfunnet står overfor en rekke moralske, politiske og praktiske problemer. Hva...

  Les mer...
 • Kunnskap for 2029

  Snart tasser en ny generasjon førsteklassinger inn i norske klasserom. Men er...

  Les mer...