Norge i Sikkerhetsrådet – menneskerettighetene i spill?


Frokostmøte 31. januar, klokken 08.00-09.15 (Frokost serveres fra 07.30)

Dette møtet er nå fulltegnet og stengt for påmelding. 

Du vil møte:  

  • Ine Eriksen Søreide, utenriksminister (H) 
  • Espen Barth Eide, stortingsrepresentant (AP) 
  • Bruno Stagno Ugarte, nestleder Human Rights Watch 
  • John Peder Egenæs, generalsekretær Amnesty International Norge 
  • Sigrun Aasland, konstituert leder, Tankesmien Agenda (ordstyrer)

Norge kjemper om et valgt sete i FNs sikkerhetsråd 2020-2021, i konkurranse med Irland og Canada. Tre land, to seter. Konkurransen er tøff. Det er FNs 193 medlemsland som bestemmer hvem som får den nødvendige støtten i FNs generalforsamling. 

Norges kampanje er basert på de lange linjene i norsk utenrikspolitikk: et sterkt internasjonalt engasjement inkludert bistand, konsistent støtte til FN, og forsvar av internasjonal rettsorden, inkludert menneskerettighetene.  I tillegg vektlegger Norge i sikkerhetsrådskampanjen at Norge er et lite land som taler med en uavhengig stemme i FN. 

Men vil Norge kunne fortsette å beskytte, fremme og være en kritisk forsvarer av menneskerettigheter hvis valgt? Vil Norge bestå testen under forhandlinger med vetomaktene i Sikkerhetsrådet? Vil Norge stå opp for minoriteters rettigheter og inkludering av kvinner? Vil vi vi kunne være både alliert og kritiker av USA? Og hva kan valgte medlemmer i Sikkerhetsrådet egentlig bidra med når de store og mektige står steilt mot hverandre i verdens mest komplekse konflikter hvor sivilbefolkningen lider mest, som i blant annet Jemen og Syria?   

Disse og flere spørsmål vil bli diskutert på dette arrangementet, som er et samarbeid mellom Utenriksdepartementet og Agenda. Arrangementet er gratis og er på engelsk. 


Information in English: 

Norway on the Security Council – human rights at stake?  

Breakfast meeting January 31, 08.00-09.15 (Breakfast is served from 07.30). 

You will meet:  

  • Ine Eriksen Søreide, Minister of Foreign Affairs (H) 
  • Espen Barth Eide, Member of Parliament (AP) 
  • Bruno Stagno Ugarte, Deputy Executive Director for Advocacy, Human Rights Watch 
  • John Peder Egenæs, Secretary General, Amnesty International Norway 
  • Sigrun Aasland, Acting Director at Agenda (moderator)

Norway is vying for a seat at the UN Security Council 2020-2021, together with Ireland and Canada. Three countries, two seats. It is a tough heat, which will be decided by the 193 member states of the United Nations. 

Norway’s campaign is based on the long lines in Norwegian foreign policy. A strong international commitment, a major contributor of development aid, consistent supporter of the UN and a defender of international rule of law, including human rights. A small country, speaking with an independent voice at the UN. 

However, will we manage to continue to protect, promote and be an outspoken defender of human rights if elected? Will Norway pass the test when having to negotiate with the strong veto powers in the Council? Will Norway stand up for minorities’ rights? Will we be able to combine both being an allied and a critic of the United States?  And what can elected members of the Security Council actually achieve when great powers are adversaries in complex conflicts, with grave consequences for civilians, such as in Yemen or Syria? 

These and more questions will be discussed at this event, which is a collaboration between the Ministry of Foreign Affairs and Agenda. 

The event is free and will be in English.

Back To Top